BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1389/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 487/CV-THDT ngày 15/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về thu tiền sử dụng đất.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế giải thích cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 2(a), mục III, phần AThông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất thì: “a – Đất đang sử dụng ổn định được Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy địnhtại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003; trong trường hợp đất đãđược sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 không có tranh chấp thìkhông phân biệt người người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ngườiđã sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 hoặc là người sử dụng đất saungày 15 tháng 10 năm 1993 (do nhận chuyển nhượng, thừa kế, hiến, tặng…) khiđược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều không phải nộp tiền sử dụng đất;…”

Trường hợp Cục thuế nêu, nếu nhữnghộ gia đình, cá nhân có đất nguồn gốc từ đất khai phá hoặc nhận chuyển nhượngđược sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 (có giấy tờ chứng minh đã sử dụngổn định và được UBND xã, phường xác nhận không có tranh chấp) nay những cánhân, hộ gia đình này đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì CụcThuế đề nghị với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh kiểm tra, rà soát và cóthông tin địa chính của các trường hợp nêu trên để Cục thuế có căn cứ báo cáovới Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết thu tiền sử dụng đất theo khoản 2(a),mục III, phần A Thông tư số 117/2004/TT-BTC nói trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương