BỘ TÀI CHÍNH
----------------
V/v: Thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
- Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam;
(Số 226 Lê Duẩn, Q. Đống Đa - Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 4138/VINACOMIN-NT ngày 15/8/2011 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hóa khai báo là “Cấu kiện, chi tiết làm bộ đỡ, giá lắp đặt máy móc, thiết bị “tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư Nhà máy Alumin thuộc Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 89/NK /ĐT-NPT/P40D ngày 19/4/2010 tại Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Về vấn đề này, ngày 29/7/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3660/TCHQ-TXNK trả lời Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hóa theo tờ khai hải quan số 89/NK /ĐT-NPT/P40D nêu trên, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam thực hiện theo đúng nội dung công văn trả lời của Tổng cục Hải quan.
Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường