BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138TCT/NV1
V/v kê khai, nộp thuế và khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Trả lời công văn số 2077/TCKT /TCT ngày 25/11/2002 của Tổng công ty Xây dựng Hà nội về việc khẩu trừ thuế và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình xây dựng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về khẩu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn kê khai quá thới hạn quy định:

Bộ Thương mại đã có công văn số 1804/TC-TCT ngày 5/3/2002 hướng dẫn kê khai khẩu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn GTGT qua thời hạn quy định. Theo đó các hoá đơn GTGT hợp pháp lập từ 30/9/2001 trở về trước đơn vị kê khai chậm quá 3 tháng do nguyên nhân khách quan và được xác định bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT thì bên mua được khấu trừ thuế. Đề nghị Tổng công ty hướng dẫn các đơn vị trực thuộc liên hệ với cơ quan thuế địa phương đẻ được hướng dẫn thực hiện. Các hoá đơn hợp pháp ;ập sau ngày 30/9/2001 được thực hiện theo quy định tại điểm 1c, mục III, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 39/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

2. Về kê khai và nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại các địa phương:

Theo quy định tại điểm 3, mục I; điểm 2, mục II phần C Thông tư số122/2000/TT-BTC nêu trên thì: Cơ sở xây dựng, lắp đặt phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) do các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như tổ, đội, ban quản lý công trình thực hiện ...thì cơ sở xây dựng đồng thời phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ của công trình xây dựng do cơ sở đăng ký với cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình. Việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ của công trình xây dựng do cơ sở đăng ký với cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình. Nêu cơ sở (nơi đóng trụ sở chính) hạch toán kê khai xác định được thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra thuế phải nộp theo quy định thì nộp thuế theo phương pháp khẩu trừ. Trường hợp không xác định được thuế đầu vào , thuế đầu ra thì cơ sở phải nộp theo tỷ lệ 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế gtgt tại cơ quan nơi xây dựng công trình.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng công ty Xây dựng Hà nội biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc