BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 502/CDTHN-BQLDAMH ngày25/8/2010 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội về vướng mắc trong quản lý chiphí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán trong hợp đồng xây dựng nêu trong công vănsố 502/CDTHN-BQLDAMH ngày 25/8/2010 đã được quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về hướng dẫn hợp đồngtrong hoạt động xây dựng. Vì vậy, các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã kýkết và văn bản nêu trên để tổ chức thực hiện. Những nội dung hợp đồng chưa rõthì các bên cùng làm rõ để thực hiện.

Với nội dung trên, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh