BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 2011/SXD-QLN ngày 27/10/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số2011/SXD-QLN ngày 27/10/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đề nghị hướngdẫn một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho "ngườigia nhập cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổngkhởi nghĩa 19/8/1945, được quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh Ưu đãi người cócông năm 2005" (sau đây gọi tắt là cán bộ Tiền khởi nghĩa) theo quy địnhtại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về việc hỗ trợ cải thiện nhà ởcho cán bộ Tiền khởi nghĩa theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ

Tại Điều 4 của Quyết định số117/2007/QĐ-TTg có quy định "Quyết định này không áp dụng đối với trườnghợp đã hoàn tất việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước", do vậy, trường hợpcán bộ Tiền khởi nghĩa đã được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (theo Nghị địnhsố 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ hoặc theo chính sách hóa giá nhà ở thựchiện trước ngày Nghị định số 61/CP có hiệu lực thi hành) và đã được cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì không thuộc diện được hưởng hỗ trợ bằng tiền(25 triệu đồng) và không áp dụng các quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đấttheo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg để giải quyết.

2. Về việc cán bộ Tiền khởi nghĩađang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không bán

Theo quy định tại Điều 6 của Nghịđịnh 61/CP , đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không bán mà ngườithuê có nhu cầu mua thì được xét cho mua nhà ở khác thuộc sở hữu Nhà nước theoquy định của Nghị định 61/CP nhưng phải trả lại cho Nhà nước diện tích đangthuê ở.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố HảiPhòng nghiên cứu, báo cáo UBND thành phố thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ởcho cán bộ Tiền khởi nghĩa theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN


Nguyễn Mạnh Hà