TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan Bình Dương;
- Cục Hải quan Đồng Nai.

Ngày 21/02/2013, Bộ Công Thương cócông văn số 11/XNK-XXHH về việc cử cán bộ tham gia các buổi làm việc và thamgia đoàn điều tra xuất xứ với Đoàn Hải quan Đức. Thời gian từ 04/3/2013 đến07/3/2013 tại TP Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai, Cục Giám sát quản lý vềHải quan có thông báo như sau:

Nội dung kiểm tra của Đoàn liênquan đến xuất xứ hàng hóa (mặt hàng bu-lông, ốc vít) sản xuất tại Việt Nam xuấtkhẩu sang Đức từ năm 2010 đến nay. Việc tham gia làm việc cùng Đoàn sẽ giúp cơquan Hải quan có thêm kinh nghiệm trong việc kiểm tra, chống gian lận xuất xứhàng hóa xuất khẩu và chống truyền tải trái phép hàng hóa qua lãnh thổ ViệtNam. Vì vậy, đề nghị các đơn vị cử cán bộ chuyên sâu về thủ tục hải quan và xuấtxứ hàng hóa tham gia phối hợp cùng Đoàn. (Cung cấp số liệu thống kê và hồ sơhải quan nếu có yêu cầu).

Do thời gian có hạn, đề nghị cácđơn vị thông báo trước tên và số điện thoại của cán bộ tham gia cho đồng chíNgô Hoàng Oanh, điện thoại 0982.89.1618. Công văn cử người gửi theo đường vănthư.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết, thực hiện.

(Có chương trình làm việc gửi kèmtheo).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn