TỔNG CỤC HẢI QUAN
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/PTPL-NV
V/v kết quả PTPL mặt hàng giấy

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Công ty TNHH Kỹ thuật thương mại và SX Việt Trung

Phúc đáp công văn ngày 01/02/2012của Công ty về việc giám định lại mã hàng của lô hàng giấy nhập khẩu. Trung tâmPhân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu (Trung tâm) có ý kiến như sau:

- Mẫu yêu cầu phân tích phân loại(PTPL) được xác định tại Trung tâm là cáctông hai lớp có lớp đế màu xám và lớpmặt làm từ bột tẩy trắng, được tráng phủ chất vô cơ một mặt, được nhuộm màu haimặt, định lượng 259 g/m2, dạng tờ hình chữ nhật kích thước lớn hơn370 mm, thuộc chủng loại dùng để làm bao bì, in.

- Phiếu kết quả thử nghiệm của Côngty TNHH Viện công nghiệp Giấy và Xenluylô (Viện Giấy) số 06 PTN ngày 12/01/2012được kèm theo công văn là giấy đế gồm hai lớp, lớp trên được làm từ bột giấyhóa học tẩy trắng; lớp dưới được làm từ hỗn hợp của bột giấy hóa học và cơ học,tráng phấn một mặt, tráng mầu hai mặt.

- Như vậy, kết quả của Trung tâm vàViện Giấy là tương đồng vì: tráng phấn một mặt, hay nói cách khác là được trángphủ chất vô cơ một mặt; tráng mầu hai mặt là một trong những phương pháp nhuộmmàu bề mặt giấy.

- Về phân loại, căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi, ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tàichính, nhóm 48.10 bao gồm mặt hàng giấy tráng vô cơ một hoặc hai mặt có hoặckhông nhuộm màu bề mặt, do đó, mẫu giấy nêu trên được phân loại vào nhóm 48.10,mã số 4810.92.10.00.

Trung tâm trả lời để Công ty đượcbiết và bảo lưu Thông báo kết quả PTPL, hàng hóa số 2155/PTPL-NV ngày28/12/2011.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Văn Doanh (để b/c);
- Chi cục HQ Tân Thanh (để trao đổi);
- Phòng TMXL (để theo dõi, tổng hợp);
- Lưu VT, TTPTPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Huân