BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/QLCL-CL1

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Ông DANKVERT Sergrey Alexeyevich Thủ trưởng
Cơ quan Kiểm dịch động thực vật (VPSS) Liên bang Nga

Thay mặt Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản vàThủy sản (NAFIQAD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tôi xingửi tới Ông lời chào trân trọng và trình bày như sau:

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng vàwebsite của Cục Kiểm dịch động thực vật Liên Bang Nga (VPSS), chúng tôi đượcbiết ngày 17/01/2014, VPSS đã có văn bản số ФC-HB-8/668 thông báo đến các Cơquan kiểm soát cửa khẩu của VPSS về việc đình chỉ 05 doanh nghiệp chế biến,xuất khẩu thủy sản đã được Đoàn VPSS thanh tra tháng 11/2013 và đình chỉ nhậpkhẩu vào LB Nga sản phẩm cá tra từ tất cả doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày31/01/2014 với lý do "liên quan đến tính chất nghiêm trọng của những viphạm trong hệ thống của Việt Nam về đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộchuỗi sản xuất từ nuôi trồng đến xuất khẩu được phát hiện trong quá trình thanhtra". Về vấn đề này, NAFIQAD có ý kiến như sau:

Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin nóitrên do không nhận được bất cứ văn bản thông báo chính thức nào từ phía VPSS.Ngay sau chuyến thanh tra của VPSS tại Việt Nam, ngày 10/12/2013, NAFIQAD đã cócông thư số 2325/QLCL-CL1 gửi VPSS trao đổi một số vấn đề bất cập, chưa phù hợpvới thông lệ quốc tế và hướng dẫn của Ủy ban Codex đối với Đoàn thanh tra VPSStại Việt Nam trong tháng 12/2013. Ngoài ra, căn cứ Biên bản Hội đàm giữaNAFIQAD và VPSS tại Mátxcơva ngày 16/10/2013 và nội dung đã thống nhất tại cuộchọp kết thúc thanh tra giữa NAFIQAD với Đoàn thanh tra, NAFIQAD đã đề nghị VPSSsớm gửi cho NAFIQAD dự thảo báo cáo kết quả chuyến thanh tra để NAFIQAD có ýkiến góp ý trước khi VPSS thông báo chính thức. Tuy nhiên, đến nay NAFIQAD vẫnchưa nhận được bất cứ văn bản nào của VPSS về kết quả chuyến thanh tra nêutrên. Theo chúng tôi, việc VPSS đơn phương đình chỉ 05 doanh nghiệp chế biến,xuất khẩu thủy sản được thanh tra và đình chỉ nhập khẩu sản phẩm cá tra vào LBNga của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày 31/01/2014 khi chưa cóthông báo chính thức về kết quả thanh tra là chưa phù hợp với nội dung Biên bảnhội đàm giữa NAFIQAD và VPSS ngày 16/10/2013 cũng như thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, theo chúng tôi, việc thông báo quyết địnhđình chỉ nói trên của VPSS cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế và Tiêuchuẩn Codex số CAC/GL 26-1997 (phiên bản 5) về hướng dẫn cho việc thiết lập,vận hành, đánh giá và công nhận hệ thống kiểm tra và chứng nhận xuất nhập khẩuthực phẩm. Theo đó, để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất nhậpkhẩu thực phẩm của các doanh nghiệp, Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu có tráchnhiệm thông báo kết quả đánh giá chính thức đến Cơ quan thẩm quyền nước xuấtkhẩu trước khi cung cấp thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí.

Để khắc phục các tồn tại liên quan hệ thống kiểmsoát ATTP thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời có căn cứ hướng dẫn cácdoanh nghiệp khắc phục các điểm chưa phù hợp và thực hiện đúng quy định củaLiên minh Hải quan, tiếp theo công thư số 2325/QLCL-CL1 ngày 10/12/2013, mộtlần nữa, NAFIQAD trân trọng đề nghị VPSS có văn bản thông báo kết quả đánh giácủa Đoàn thanh tra hệ thống kiểm soát của Việt Nam, giải thích rõ "nhữngvi phạm nghiêm trọng trong hệ thống của Việt Nam được phát triển hiện trong quátrình thanh tra"; đồng thời cung cấp kết quả thanh tra chi tiết tại từngdoanh nghiệp đến NAFIQAD.

Ngoài ra, để giảm bớt thiệt hại cho hoạt động xuấtnhập khẩu thủy sản giữa hai nước, đề nghị Ông tạo điều kiện cho các doanhnghiệp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thú y của Liên minh Hải quan đượctiếp tục xuất khẩu thủy sản nói chung và sản phẩm cá tra nói riêng vào Liênminh Hải quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- ĐSQ, TV VN tại LB Nga;
- ĐSQ, TV LB Nga tại VN;
- Lưu: VT, CL1.
- VASEP.

Kính thư,
Trần Bích Nga
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CL NLS&TS