BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 139/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 3604/HQHCM-TXNK ngày 12/12/2011 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh về việc báo cáo xét giảm giá theo công văn số 5619/TCHQ-TXNK ngày 9/11/2011 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Yêucầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc đối với trường hợp Công tyTNHH Diệp Hoàng Trí và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu LaiQuảng Nam, nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 mụcI Phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính đồng thờimức giá khai báo được chấp nhận theo phương pháp trị giá giao dịch (phương pháp1) thì khoản giảm giá được trừ ra để xác định trị giá tính thuế.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường