BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/TCT-CS
V/v thanh toán tiền dịch vụ cho công ty mẹ ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 14298/CT-TTHT ngày 18/11/2008 của Cụcthuế TP.Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc thanh toán tiền dịch vụ cho côngty mẹ ở nước ngoài của Công ty TNHH Albetta International Việt Nam, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

- Về thuế TNDN:

Tại điểm 1 mục III phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/200//NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanhnghiệp qui định:

"1. Nguyên tắc xác định các khoản chi phí không tínhvào chi phí hợp lý:

1.1. Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theoquy định hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp pháp.

1.2. Các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanhthu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

1.3. Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ. "

Căn cứ qui định trên, trường hợp các khoản chi phí mà Côngty TNHH Albetta International Việt Nam trả cho Công ty TNHH AlbettaInternational Hồng Kông để thanh toán hợp đồng gói dịch vụ số AIHK/VN SER 07nếu liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuếcủa Công ty và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quyết định thì được tính vàochi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Về thuế đối với nhà thầu:

Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cáchpháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinhtại Việt Nam hướng dẫn cụ thể đối tượng áp dụng và phương pháp xác định nghĩavụ thuế đối với dịch vụ do nhà thầu nước ngoài cung cấp.

Đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại Thôngtư số 05/2005/TT-BTC nêu trên để xác định nghĩa vụ thuế đối với từng dịch vụthuộc nhóm 11 dịch vụ trong hợp đồng số AIHK/VN SER 07 giữa Công ty TNHHAlbetta International Việt Nam và Công ty TNHH Albetta International Hồng Kông.Trường hợp trong hợp đồng có cả phần dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tại ViệtNam và phần dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam nhưng khôngtách riêng được giá trị từng phần dịch vụ thì toàn bộ giá trị hợp đồng thuộcđối tượng chịu thuế theo qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nói trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minhbiết và xem xét cụ thể trường hợp của đơn vị để xác định nghĩa vụ thuế cụthể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương