BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/VTLTNN-TTTH
V/v Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91.

Căn cứ Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ vềcông tác văn thư;
Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/4/2008 của Bộ Thông tin và Truyềnthông về việc ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thôngtin trong cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/4/2008 của Bộ Thông tin và Truyềnthông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tintrong cơ quan nhà nước;
Căn cứ Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữnhà nước về việc Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến,
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn việc triển khai ứng dụng công nghệthông tin trong công tác văn thư như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng

Văn bản này hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lậphồ sơ trong môi trường mạng, được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơquan, tổ chức).

2. Mục đích

Thống nhất nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến và lậphồ sơ trong môi trường mạng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cáccơ quan, tổ chức.

3. Yêu cầu

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lývăn bản và lập hồ sơ, phù hợp với quy trình công việc theo hệ thống quản lýchất lượng TCVN ISO 9001:2000.

b) Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về công nghệthông tin và giao dịch điện tử, đáp ứng tiêu chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu,truy cập thông tin, an toàn thông tin và dữ liệu đặc tả nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ, an toàn, và khả năng chia sẻ thông tin thuận tiện giữacác cơ quan, tổ chức.

c) Thông tin trong cơ sở dữ liệu (CSDL) phải chính xác, đầyđủ, bảo vệ được bí mật thông tin.

d) Quản lý chặt chẽ hồ sơ, tài liệu giấy không để mất mát,thất lạc.

4. Giải thích từ ngữ

Trong Văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Môi trường mạng: là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyềnđưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua cơ sở hạ tầng thông tin;

Cơ sở hạ tầng thông tin: là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sảnxuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồmmạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu;

Cơ sở dữ liệu: là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập,khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử;

Văn bản điện tử: là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu;

Thông điệp dữ liệu: là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và đượclưu trữ bằng phương tiện điện tử;

Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử,kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệtương tự;

Hồ sơ: là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, mộtsự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tênloại văn bản; cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; thời gian hoặc những đặc điểmkhác, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vichức năng, nhiệm vụ của một cơ quan, tổ chức hoặc của một cá nhân;

Khung phân loại hồ sơ: là hệ thống phân loại hồ sơ hình thành trong quá trìnhhoạt động của các cơ quan tổ chức theo ngành, lĩnh vực.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

1. Quản lý văn bản đến trong môi trường mạng

1.1. Lưu đồ mô tả văn bản đến trong môi trường mạng

Công văn 139/VTLTNN-TTTH hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

1.2. Mô tả chi tiết

Người thực hiện

Nội dung công việc

Văn thư cơ quan

a) Đối với văn bản giấy:

- Tiếp nhận văn bản đến;

- Phân loại sơ bộ (loại bóc bì: là loại gửi cho cơ quan và loại không bóc bì: là loại trên bì có ghi dấu chỉ mức độ mật hoặc gửi đích danh cho cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan);

- Bóc bì văn bản đến (đối với loại được bóc bì);

- Đóng dấu “Đến”, ghi số và ngày đến;

- Đăng ký văn bản đến trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11 - Phụ lục 1);

- Scan văn bản đến và đính kèm biểu ghi văn bản đến trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục 14 - Phụ lục 1);

- Chuyển cho người có trách nhiệm cho ý kiến phân phối văn bản đến (lãnh đạo văn phòng hoặc lãnh đạo cơ quan, tổ chức).

Văn bản đến bằng giấy sau khi scan được văn thư cơ quan giữ lại. Sau khi nhận được ý kiến phân phối văn bản đến qua mạng, văn thư cơ quan chuyển văn bản giấy cho CBCCVC chuyên môn được giao chủ trì giải quyết. Loại văn bản phải scan được thực hiện theo quy định của từng cơ quan.

b) Đối với văn bản điện tử gửi đến qua mạng:

- Kiểm tra tính xác thực về nguồn gốc nơi gửi và sự toàn vẹn của văn bản;

- Đăng ký văn bản đến trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11 - Phụ lục 1);

- Đính kèm biểu ghi văn bản đến trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục 14 - Phụ lục 1);

- Chuyển cho người có trách nhiệm cho ý kiến phân phối văn bản đến (lãnh đạo văn phòng hoặc lãnh đạo cơ quan, tổ chức).

Lãnh đạo văn phòng/lãnh đạo cơ quan, tổ chức

Căn cứ quy định của từng cơ quan, tổ chức; người cho ý kiến phân phối văn bản đến có thể là chánh văn phòng (hoặc trưởng phòng hành chính đối với cơ quan không có văn phòng), có thể là người đứng đầu cơ quan, tổ chức (hoặc cấp phó của người đứng đầu được ủy quyền trong trường hợp người đứng đầu đi vắng).

Trường hợp chánh văn phòng (hoặc trưởng phòng hành chính) cho ý kiến phân phối:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong cơ quan, tổ chức và nội dung, mức độ quan trọng của văn bản đến, chánh văn phòng (hoặc trưởng phòng hành chính) cho ý kiến đề xuất trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục: 12, 13 - Phụ lục 1) và chuyển cho:

- Lãnh đạo cơ quan, tổ chức (để báo cáo hoặc xin ý kiến chỉ đạo đối với văn bản có nội dung quan trọng);

- Lãnh đạo đơn vị chủ trì (để tổ chức thực hiện);

- Lãnh đạo đơn vị phối hợp (nếu có, để phối hợp tổ chức thực hiện).

Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức cho ý kiến phân phối:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; lĩnh vực công tác phân công do cấp phó phụ trách, người đứng đầu cho ý kiến phân phối (hoặc chỉ đạo) trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục: 12, 13 - Phụ lục 1) và chuyển cho:

- Cấp phó để chỉ đạo giải quyết (thuộc lĩnh vực phụ trách);

- Chánh văn phòng/Trưởng phòng hành chính (để theo dõi);

- Lãnh đạo đơn vị chủ trì (để tổ chức thực hiện);

- Lãnh đạo đơn vị phối hợp (nếu có, để phối hợp tổ chức thực hiện).

Trường hợp cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cho ý kiến phân phối:

Trường hợp cấp phó được người đứng đầu cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho ý kiến phân phối thì cấp phó thực hiện các công việc như người đứng đầu cơ quan, tổ chức và báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Lãnh đạo đơn vị

Đơn vị được hiểu là: vụ, ban, phòng...trong một cơ quan, tổ chức.

Trưởng đơn vị:

Căn cứ nội dung văn bản đến, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và trình độ, năng lực của cán bộ trong đơn vị, trưởng đơn vị cho ý kiến chỉ đạo trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN ( Mục 12 - Phụ lục 1) và chuyển cho:

- Người đứng đầu cơ quan và cấp phó của người đứng đầu cơ quan phụ trách lĩnh vực có liên quan (để báo cáo);

- Chánh văn phòng/trưởng phòng hành chính (để theo dõi);

- Phó trưởng đơn vị để tổ chức thực hiện (nếu cần);

- CBCCVC chuyên môn trong đơn vị (chủ trì giải quyết trong trường hợp đơn vị được giao chủ trì giải quyết hoặc phối hợp giải quyết trong trường hợp đơn vị được giao phối hợp giải quyết);

- Lãnh đạo đơn vị phối hợp giải quyết (nếu cần);

- Văn thư cơ quan (để chuyển văn bản giấy cho CBCCVC chủ trì giải quyết).

Phó trưởng đơn vị:

Trường hợp phó trưởng đơn vị được trưởng đơn vị giao tổ chức thực hiện thì phó trưởng đơn vị thực hiện các công việc như trưởng đơn vị và báo cáo trưởng đơn vị.

CBCCVC chuyên môn

CBCCVC chủ trì giải quyết:

- Nhận văn bản giấy do văn thư cơ quan chuyển đến;

- Căn cứ nội dung văn bản đến, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo đơn vị, xác định và nhập thông tin “Mã hồ sơ” trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục 8 - Phụ lục 1);

- Nghiên cứu nội dung văn bản đến để thực hiện. Trường hợp văn bản đến yêu cầu phải phúc đáp thì soạn văn bản trả lời (xem phân hệ quản lý văn bản đi);

- Tập hợp văn bản liên quan đến công việc được giao chủ trì giải quyết thành hồ sơ (hồ sơ ở dạng giấy và hồ sơ ở dạng dữ liệu điện tử);

- Đối với văn bản đến không cần lập hồ sơ thì không phải xác định “Mã hồ sơ”.

CBCCVC phối hợp giải quyết:

Nghiên cứu nội dung văn bản đến để phối hợp giải quyết và gửi ý kiến cho:

- Lãnh đạo đơn vị (để báo cáo);

- CBCCVC chủ trì.

2. Quản lý văn bản đi trong môi trường mạng

2.1. Lưu đồ mô tả văn bản đi trong môi trường mạng

Công văn 139/VTLTNN-TTTH hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

2.2. Mô tả chi tiết:

Người thực hiện

Nội dung công việc

CBCCVC chuyên môn

- Dự thảo văn bản.

- Trường hợp cần thiết thì chuyển dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo;

- Chuyển dự thảo văn bản đã hoàn thiện cho lãnh đạo đơn vị xem xét;

- Chỉnh sửa dự thảo văn bản;

- In và trình lãnh đạo đơn vị;

- Chuyển văn bản giấy cho văn thư cơ quan;

- Đăng ký văn bản đi trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI (Mục: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Phụ lục 2), chuyển văn thư cơ quan.

Lãnh đạo đơn vị

Trưởng đơn vị:

- Kiểm tra nội dung văn bản;

- Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi thì cho ý kiến và chuyển cho:

+ Phó trưởng đơn vị (trường hợp uỷ quyền cho phó trưởng đơn vị chỉ đạo giải quyết);

+ CBCCVC chuyên môn soạn thảo văn bản.

- Chuyển pháp chế cơ quan/văn phòng để kiểm tra pháp chế, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

- Tiếp thu ý kiến và chỉ đạo CBCCVC chuyên môn chỉnh sửa dự thảo;

- Ký tắt về nội dung.

Phó trưởng đơn vị:

Trường hợp phó trưởng đơn vị được trưởng đơn vị giao chỉ đạo giải quyết thì phó trưởng đơn vị thực hiện các công việc như trưởng đơn vị và chuyển văn bản cho trưởng đơn vị để báo cáo.

Pháp chế cơ quan

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của văn bản trước khi trình ký, chuyển ý kiến cho nơi gửi và lãnh đạo văn phòng.

Lãnh đạo văn phòng

Chánh văn phòng (hoặc văn thư cơ quan được uỷ quyền) kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình ký, chuyển ý kiến cho nơi gửi và lãnh đạo cơ quan.

Lãnh đạo cơ quan

Trường hợp cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách lĩnh vực chỉ đạo giải quyết:

- Kiểm tra văn bản (cả nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày);

- Trường hợp không chấp thuận thì cho ý kiến và chuyển lại cho trưởng đơn vị được giao chủ trì giải quyết để chỉ đạo bổ sung, sửa đổi;

- Trường hợp chấp thuận thì cho ý kiến đồng ý và chuyển cho:

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức (để báo cáo);

+ Trưởng đơn vị được giao chủ trì giải quyết (để biết và chỉ đạo CBCCVC chuyên môn);

+ Chánh văn phòng (để biết).

- Ký ban hành.

Việc ký văn bản có thể thực hiện bằng chữ ký điện tử (nếu đã đăng ký chữ ký số và được cấp chứng thực chữ ký số theo quy định của Luật giao dịch điện tử).

Trường hợp người đứng đầu cơ quan chỉ đạo giải quyết:

Người đứng đầu cũng thực hiện các công việc tương tự như công việc mà cấp phó của mình thực hiện nêu trên.

Văn thư cơ quan

- Nhận văn bản giấy từ CBCCVC chuyên môn đã có chữ ký tắt về nội dung của trưởng đơn vị;

- Chuyển cho pháp chế cơ quan và lãnh đạo văn phòng để ký tắt về pháp chế, hình thức, thể thức, kỹ thuật;

- Trình lãnh đạo cơ quan để ký ban hành;

- Đăng ký văn bản đi và làm thủ tục phát hành bao gồm các công việc:

+ Đóng dấu văn bản (dấu cơ quan, dấu khẩn, mật và các dấu khác);

+ Đăng ký văn bản đi trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI (Mục: 1, 2 - Phụ lục 2);

+ Làm thủ tục chuyển phát văn bản đi;

+ Lưu văn bản đi.

Văn bản giấy gửi đi, văn thư cơ quan lưu lại 02 bản: 01 bản lập thành tập lưu văn bản đi và 01 bản chuyển cho CBCCVC chuyên môn chủ trì giải quyết để lập hồ sơ công việc. Văn bản đi lưu tại tập lưu văn bản đi phải là bản gốc, có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền. Bản lưu văn bản đi tại văn thư cơ quan phải được sắp xếp theo thứ tự đăng ký.

3. Quản lý hồ sơ trong môi trường mạng

3.1. Lưu đồ quản lý hồ sơ trong môi trường mạng

Công văn 139/VTLTNN-TTTH hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

3.2. Mô tả chi tiết

(1) Căn cứ vào Khung phân loại hồ sơ (tồn tại ngầm địnhtrong hệ thống), trong quá trình giải quyết công việc (đối với các việc phảilập hồ sơ), CBCCVC xác định mã hồ sơ cho văn bản đi, văn bản đến, ý kiến chỉđạo, ý kiến đóng góp, văn bản tài liệu khác có liên quan (sau đây gọi tắt làtài liệu);

(2) Khi tài liệu đầu tiên có cùng mã với “Mã hồ sơ” trong Khungphân loại hồ sơ, thì hồ sơ này được tự động sao chép (copy) sang CSDL “Hồ sơđang giải quyết”;

(3) Tất cả tài liệu có chung mã hồ sơ sẽ được hệ thống tựđộng tích hợp thành hồ sơ trong quá trình giải quyết công việc. Khi công việc hoànthành, CBCCVC phải:

- Xác định hồ sơ kết thúc trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỒ SƠ (Mục10 - Phụ lục 3);

- Loại bỏ các tài liệu không cần thiết;

- Xác định hồ sơ không phải nộp vào lưu trữ cơ quan trongPHÂN HỆ QUẢN LÝ HỒ SƠ (Mục 11 - Phụ lục 3);

- Hoàn thiện hồ sơ: tiêu đề hồ sơ; thời gian bắt đầu, thờigian kết thúc; thời hạn bảo quản; số lượng tờ; hạn chế sử dụng; đặc điểm tàiliệu có trong hồ sơ trong PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỒ SƠ (Mục: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 -Phụ lục 3).

(4) Tất cả hồ sơ đã hoàn thiện được hệ thống tự động chuyểnsang CSDL “Hồ sơ tại đơn vị”.

(5) Đến thời hạn nộp lưu, hồ sơ phải nộp vào lưu trữ cơ quantrong CSDL “Hồ sơ tại đơn vị” sẽ được chuyển vào Lưu trữ cơ quan và tự độngnối tiếp với hồ sơ số đã có.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Văn bản hướng dẫn này và tuỳ thuộc vào đặc điểmtài liệu văn thư của cơ quan, tổ chức, từng cơ quan, tổ chức khi ứng dụng CNTTtrong công tác văn thư có thể ban hành văn bản quy định cụ thể, chi tiết riêng.

2. Văn bản này thay thế Phần II Công văn số 608/LTNN-TTNCngày 19/11/1999 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệthông tin trong văn thư - lưu trữ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặckhó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Cục Văn thư vàLưu trữ nhà nước để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Lãnh đạo Cục (03);
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Website VTLT;
- Lưu: VT, TTTH (03).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN ĐẦU VÀO [*]

Dữ liệu quản lý văn bản đến

1. Số thứ tự (số đến)

2. Ngày đến

3. Tác giả (tên cơ quan, tổ chức ban hành)

4. Số và ký hiệu văn bản

5. Ngày tháng văn bản

6. Tên loại văn bản

7. Trích yếu nội dung văn bản

8. Mã hồ sơ (theo Khung phân loại hồ sơ)

9. Mức độ mật (mật/ tối mật/ tuyệt mật)

10. Mức độ khẩn (khẩn/ thượng khẩn/ hỏa tốc)

11. Số tờ

12. Ý kiến phân phối

13. Thời hạn giải quyết

14. File văn bản đến đính kèm

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN ĐẦU VÀO [†]

Dữ liệu quản lý văn bản đi

1. Số và ký hiệu văn bản

2. Ngày tháng văn bản

3. Tên loại văn bản

4. Trích yếu nội dung văn bản

5. Mã hồ sơ (theo Khung phân loại hồ sơ)

6. Độ mật (mật/ tuyệt mật/ tối mật)

7. Độ khẩn (khẩn/ thượng khẩn/ hỏa tốc)

8. Số trang

9. Chức vụ và họ, tên người ký văn bản

10. Nơi nhận

11. Số lượng bản phát hành

12. File văn bản đi đính kèm

PHỤ LỤC 3

THÔNG TIN ĐẦU VÀO [‡]

Dữ liệu quản lý hồ sơ

1. Mã hồ sơ (theo Khung phân loại hồ sơ).

2. Hồ sơ số.

3. Tiêu đề hồ sơ.

4. Thời gian bắt đầu.

5. Thời gian kết thúc.

6. Thời hạn bảo quản.

7. Số lượng tờ.

8. Hạn chế sử dụng (mật/tình trạng vật lý kém/đang xử lýnghiệp vụ/lý do khác).

9. Đặc điểm tài liệu có trong hồ sơ.

10. Hồ sơ đã kết thúc.

11. Không nộp lưu vào lưu trữ cơ quan.

12. Người lập hồ sơ

PHỤ LỤC 4

THÔNG TIN ĐẦU RA

Mẫu đăng ký bên trong “Sổ đăng kývăn bản đến”(420 x 297cm)

Số đến

Ngày đến

Tác giả

Số và ký hiệu

Ngày tháng

Tên loại và trích yếu

nội dung

Đơn vị/người nhận

Ký nhận

Ghi chú

PHỤ LỤC 5

THÔNG TIN ĐẦU RA

Mẫu đăng ký bên trong “Sổ đăng kývăn bản mật đến”(420 x 297cm)

Số đến

Ngày đến

Tác giả

Số và ký hiệu

Ngày tháng

Tên loại và trích yếu nội dung

Độ mật

Đơn vị/người nhận

Ký nhận

Ghi chú

PHỤ LỤC 6

THÔNG TIN ĐẦU RA

Mẫu đăng ký bên trong “Sổ đăng kývăn bản đi”(420 x 297cm)

Số và ký hiệu văn bản

Ngày tháng

Tên loại và trích yếu nội dung

Nơi nhận

Ký nhận

Số lượng bản

Ghi chú

PHỤ LỤC 7

THÔNG TIN ĐẦU RA

Mẫu phiếu trình ký văn bản

1. Tên văn bản/ công việc:

2. Ý kiến chỉ đạo và xử lý:

Thời gian chỉ đạo hoặc xử lý

Chức vụ, họ tên người chỉ đạo/ xử lý

Nội dung trao đổi/ ý kiến xử lý

PHỤ LỤC 8

THÔNG TIN ĐẦU RA

Báo cáo tình hình giải quyết văn bảnđến

Từ ngày......... đến ngày......

Số đến

Tên loại, số và ký hiệu, ngày tháng và tác giả văn bản

Đơn vị/ người nhận

Thời hạn giải quyết

Tình trạng giải quyết

Số, ký hiệu văn bản trả lời

Ghi chú

Tổng số:

Đã xử lý:

Chưa xử lý:

PHỤ LỤC 9

THÔNG TIN ĐẦU RA

Báo cáo tình hình văn bản đi

Từ ngày......... đến ngày......

STT

Tên loại, số và ký hiệu, ngày tháng và trích yếu nội dung

Đơn vị/ người nhận

Ghi chú

PHỤ LỤC 10

THÔNG TIN ĐẦU RA

Mẫu MỤC LỤC VĂN BẢN (để thống kê vănbản có trong hồ sơ)

STT

Tên loại, số và ký hiệu, ngày tháng, tác giả văn bản và trích yếu nội dung văn bản

Tờ số

Ghi chú

PHỤ LỤC 11

THÔNG TIN ĐẦU RA

Mẫu MỤC LỤC HỒ SƠ

STT

Tiêu đề hồ sơ

Thời hạn bảo quản

Thời gian bắt đầu-kết thúc

Số lượng tờ

Đơn vị/ người lập

Ghi chú[*] Tuỳ theo đặc thù của từng cơ quan,tổ chức có thể bổ sung thêm thông tin đầu vào, nhưng thứ tự và nội dung trênđược giữ nguyên.

[†] Tuỳ theo đặc thù của từng cơ quan,tổ chức có thể bổ sung thêm thông tin đầu vào, nhưng thứ tự và nội dung trênđược giữ nguyên.

[‡] Tuỳ theo đặc thù của từng cơ quan,tổ chức có thể bổ sung thêm thông tin đầu vào, nhưng thứ tự và nội dung trênđược giữ nguyên.