BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1390/BXD-KTXD
V/v thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựngCầu 75 – Cienco 8

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 225/KTKH ngày16/6/2015 của Công ty Cổ phần xây dựng Cầu 75 – Cienco 8 về thực hiện hợp đồngtrong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp vớipháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanhtoán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào cácquy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

3. Theo quy định tại Điểm e, Khoản 10.1, Điều 10(Quyền và nghĩa vụ chung của Chủ đầu tư) Hợp đồng thi công xây dựng công trìnhsố 11/HĐ-XD ngày 12/9/2012 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thôngHà Nam và Liên danh Công ty TNHHMTV XD cầu 75 – Công ty TNHHSX & XD ThiSơn: “Xem xét và chấp thuận bằng văn bản trong thời gian 7 ngày kể từ khi nhận đượccác đề xuất, kiến nghị liên quan đến thiết kế, thi công của Nhà thầu trong quátrình thi công xây dựng công trình. Nếu trong khoảng thời gian này mà Chủ đầutư không trả lời thì coi như Chủ đầu tư đã chấp thuận đề nghị hay yêu cầu củaNhà thầu”. Nhà thầu đã có các văn bản đề nghị điều chỉnh Biện pháp thi công chophù hợp thực tế hiện trường: số 449/KTTC ngày 30/10/2012; số 161/KTTC ngày25/5.2013; số 392/KTTC ngày 22/5/2014; nhưng Chủ đầu tư không có ý kiến chấpthuận nhưng vẫn chấp thuận thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

4. Theo nội dung nêu tại mục 3 của văn bản số 225/KTKH ngày 16/6/2015 thì: “ Trong bảng tiên lượng mời thầu, Chủ đầu tư mời thầu làkhối lượng thành phẩm của các hạng mục kết cấu chính theo khối lượng Bản vẽ thicông như m3 bê tông mố trụ, m dài cọc khoan nhồi, phiến dầm sản xuất và laolắp... không mời thầu chi tiết Biện pháp thi công, nên đơn giá dự thầu của Nhàthầu được xây dựng là đơn giá tổng hợp được phân bổ Biện pháp thi công cho từnghạng mục kết cấu chính theo tiên lượng mời thầu”.

5. Cũng theo nội dung văn bản số 225/KTKH ngày16/6/2015” sau khi trúng thầu....Nhà thầu đã đề xuất thay đổi Biện pháp thicông trụ T2, T3 bằng biện pháp đắp đào thi công trên cạn; thay đổi biện pháplao lắp dầm bằng dàn lao sang phương pháp lao lắp bằng cần cẩu và đã hoàn thànhđảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ”.

6. Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2, mục 3, mục4 và mục 5 nêu trên thì: việc thanh toán, quyết toán khối lượng thực hiện củahợp đồng theo đơn giá tổng hợp được phân bổ biện pháp thi công cho từng hạngmục kết cấu chính theo đơn giá trúng thầu là phù hợp; việc thanh toán hợpđồng theo giá trúng thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy địnhcủa Nhà nước có liên quan, không phải lập lại đơn giá do thay đổi biện phápthi công.

Công ty Cổ phần xây dựng Cầu 75 – Cienco 8 căncứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quyđịnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh