BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1390/TCT-CS
V/v chữ ký người đại diện theo pháp luật trên thông báo phát hành hóa đơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 299/VDC-TCKT ngày29/01/2010 của Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) về vướng mắc liên quanđến chữ ký người đại diện theo pháp luật trên thông báo phát hành hóa đơn. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định Điều 9, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; đểđáp ứng nhu cầu hóa đơn sử dụng liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh củađơn vị trong thời gian hoàn thiện làm hồ sơ thủ tục thay đổi người đại diệntheo pháp luật, Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Công ty điện toán và truyềnsố liệu (VDC) tại công văn số 299/VDC-TCKT ngày 29/01/2010, cụ thể là: Giám đốcmới được bổ nhiệm của Trung tâm điện toán Truyền số liệu khu vực II (VDC2), mãsố thuế 0100691544-002 được ký thông báo phát hành hóa đơn, kèm theo bản xácnhận của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (hoặc Tổng giám đốc Tập đoàn Bưuchính Viễn thông Việt Nam) về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc VDC2 và quyềnhạn, trách nhiệm của giám đốc mới trong việc ký thông báo phát hành hóa đơn choVDC2 theo quy chế nội bộ.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Điện toán vàTruyền số liệu, Trung tâm điện toán Truyền số liệu khu vực II phải tự chịutrách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trênThông báo phát hành hóa đơn nêu trên.

Tổng cục Thuế giao cho Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứvào hồ sơ thực tế về thông báo phát hành mà Công ty kiến nghị để hướng dẫn giảiquyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơnvị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Công ty Điện toán và truyền số liệu;
- Trung tâm điện toán Truyền số liệu khu vực II;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn