BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1390/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với môi giới bảo hiểm

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 3039/CT-KTT ngày 19/12/2008 của Cục thuếtỉnh Đồng Tháp về việc thuế suất thuế GTGT đối với môi giới bảo hiểm, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.8 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: "Bảo hiểm nhân thọ; bảohiểm học sinh và các dịch vụ bảo hiểm con người như bảo hiểm tai nạn thuỷ thủ,thuyền viên, bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinhmạng, kết hợp nằm viện), bảo hiểm tai nạn hành khách, bảo hiểm khách du lịch...và các loại bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh như bảo hiểm xã hội, bảohiểm y tế, bảo hiểm lao động" thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tại điểm 1.23b mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêutrên hướng dẫn: "Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; bảo hiểm hàng hoá vậnchuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không của hànghoá xuất khẩu, dầu thô bán cho nước ngoài; bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đườngbộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không của hàng hoá nhậpkhẩu từ nước ngoài về đến sân bay, bến cảng hoặc cửa khẩu biên giới đất liềncủa Việt Nam..." thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tại điểm 3.20 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: "Dịch vụ kiểm toán, kếtoán, khảo sát, thiết kế; bảo hiểm, kể cả môi giới bảo hiểm (trừ loại bảo hiểmkhông chịu thuế GTGT quy định tại điểm 1.8, mục II phần A Thông tư này)"áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ hướng dẫn trên, hoạt động môi giới bảo hiểm hàng hoávận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không củahàng hoá xuất khẩu, dầu thô bán cho nước ngoài; bảo hiểm hàng hoá vận chuyểnđường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không của hàng hoánhập khẩu từ nước ngoài về đến sân bay, bến cảng hoặc cửa khẩu biên giới đấtliền của Việt Nam, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Từ ngày 01/01/2009, thuế suất thuế GTGT của hoạt động nêutrên thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương