TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1390/TCT-DNK
V/v: Giá bán xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1792/CT-THDT ngày 2/3/2006 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về giá bán xe hai bán gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2a, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/TT-BTC ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy quy định:

“Cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trong nước bán sản phẩm của mình theo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương thì thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo giá do cơ sở sản xuất, lắp ráp công bố lại từng thời điểm”.

Theo quy định trên, Công ty Honda Việt Nam thực hiện công bố giá bán công khai thì các đại lý của Công ty Honda Việt Nam phải thực hiện bán theo đúng giá công bố, nếu ghi giá bán thấp hơn công bố sẽ bị xử lý truy thu theo giá công bố. Trường hợp nếu các đại lý có giảm giá thì mức giảm tối đa không được vượt quá 5% giá công bố theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 12229 TC/TCT ngày 13/11/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến