BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------
V/v: vướng mắc về thuế tại BĐH dự án thủy điện Sê San 4.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Tập đoàn Sông Đà.
Trả lời công văn số 2136/TĐSĐ-TCKT ngày 29/12/2011 của Tập đoàn Sông Đà về thuế tại Ban điều hành dự án thủy điện Sê San 4, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Về thời điểm lập hóa đơn GTGT:
Tại khoản 2, Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Thời điểm xác định thuế GTGT như sau: Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.
Tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.
Căn cứ các quy định trên, đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt các bên phải xuất hóa đơn tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
- Về giá trị tính thuế GTGT trên hóa đơn:
Tại Khoản 1, Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ được xác định cụ thể như sau:
… 1.7. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT”.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở cập nhật mới nhất năm 2021

Như vậy, giá tính thuế GTGT trên hóa đơn được xác định theo giá trị công trình, hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.
- Về việc xuất hóa đơn GTGT và kê khai bổ sung khi công trình hoàn thành, quyết toán từng hạng mục công trình có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng:
Tại điểm 2.12 khoản 2, Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán”.
Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn Sông Đà biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam