BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1391/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế TNDN do tái đầu tư

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006


Kính Gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 445/CT-DN2 ngày 22/03/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế TNDN đã nộp do tái đầu tư của Công ty Hữu hạn K.Source Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục II Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/03/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế TNDN tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài: Đối với những dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp giấy phép tái đầu tư hoặc có văn bản trước ngày 1/1/2004 chấp thuận việc sử dụng lớn nhất để tái đầu tư để tăng vốn đầu tư mở rộng dự án đang đầu tư, hoặc tái đầu tư vào dự án mới, doanh nghiệp dùng khoản lợi nhuận thu được trước ngày 1/1/2004 để tái đầu tư, doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính và gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) thì sẽ được xem xét hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư.

Đối với trường hợp Công ty Hữu hạn K.Source Việt Nam sử dụng lợi nhuận của các chủ đầu tư để đầu tư thành lập Công ty hữu hạn (Việt Nam) cơ điện Asia, để có cơ sở giải quyết cụ thể, đề nghị Ban quản lý cung cấp một số thông tin sau:

Nhà đầu tư nước ngoài có đăng ký việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư trước ngày 01/01/2004 hay không, sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư vào đâu? Trường hợp các nhà đầu tư đã có văn bản xin được tái đầu tư bằng lợi nhuận giữ lại Ban quản lý thì đề nghị Ban quản lý cho biết lý do Ban quản lý đã không phê duyệt tại Giấy phép đầu tư số 150/GP-KCN-ĐN ngày 30/08/2002 và đề nghị Ban quản lý cung cấp cho Tổng cục Thuế văn bản đăng ký sử dụng lợi nhuận tái đã gửi Ban quản lý trước ngày 01/01/2004 (nếu có) để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty K.Source Việt Nam;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến