THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1391/TTg-KTN
V/v lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi "Dự án cấp nước an toàn Vùng đồng bằng sông Cửu long"

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (văn bản số 792/BXD-HTKT ngày 14 tháng 4 năm 2015); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (vănbản số 3180/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 5 năm 2015), Tài chính (văn bản số 6504/BTC-QLN ngày 20 tháng 5 năm 2015), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1839/BTNMT-TNN ngày 14 tháng 5 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(văn bản số 4146/BNN-TCTL ngày 27 tháng 5 năm 2015); Ngân hàng Nhà nước ViệtNam (văn bản số 3365/NHNN-HTQT ngày 15 tháng 5 năm 2015); ý kiến của Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố: Bạc Liêu (văn bản số 1583/UBND-KT ngày 28 tháng 5năm 2015), Hậu Giang (văn bản số 745/UBND-KTTH ngày 26 tháng 5 năm 2015), AnGiang (văn bản số 710/UBND-ĐTXD ngày 19 tháng 5 năm 2015), Cà Mau (văn bản số 2398/UBND-XD ngày 19 tháng 5 năm 2015), Cần Thơ (văn bản số 2149/UBND-XDĐT ngày14 tháng 5 năm 2015) về việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi “Dự án cấpnước an toàn Vùng đồng bằng sông Cửu long”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý về chủ trương Bộ Xây dựng chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi"Dự án cấp nước an toàn Vùng đồng bằng sông Cửu long”.

2. Bộ Xây dựng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà các cơ quan liên quan trong quá trình vận động các nhà tài trợ tìm kiếmnguồn vốn ODA phù hợp để triển khai thực hiện Dự án./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND các tỉnh, TP: Hậu Giang, An Giang,
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang,
Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTgCP,TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải