BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1392/BNN-CB
V/v báo cáo tình hình và các giải pháp phòng, chống buôn lậu qua biên giới lĩnh vực nông nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủyban Kinh tế của Quốc hội

Phúcđáp Công văn số 1011/UBKT13 ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban Kinh tế củaQuốc hội “về việc báo cáo thực trạng và các giải pháp phòng, chống buôn lậu quabiên giới”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

1.Tình hình đấu tranh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnhvực nông nghiệp.

Mặcdù các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp ở các tỉnh biên giới đã chỉ đạo cácngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng chuyên ngành thựchiện chỉ đạo của Chính phủ, nhưng việc đấu tranh ngăn chặn chống sản xuất, buônbán, hàng giả và nhập lậu hàng hóa từ biên giới phía Bắc vào Việt Nam vẫn diễnbiến rất phức tạp, nhất là tại Quảng Ninh và Lạng Sơn. Theo số liệu báo cáo củacác đơn vị kiểm dịch, hàng nhập lậu bị bắt giữ và xử lý bao gồm thuốc bảo vệthực vật cấm sử dụng, ngoài danh mục, động vật, sản phẩm động vật trên cạn,trong khi đó một lượng không nhỏ thủy sản giống (tôm, cá), cá tầm nhập lậu quabiên giới chưa được các lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý. Trên thực tế sốlượng hàng hóa nhập lậu còn lớn hơn nhiều so với số lượng đã bị các lực lượngchức năng bắt giữ và xử lý. Tại biên giới Tây Nam việc nhập lậu đường vẫn xảyra với khối lượng lớn. Hiệp hội mía đường Việt Nam đã phối hợp với các cơ quanchức năng và tỉnh An Giang bắt được một số lô hàng, song thực tế lượng nhập lậuvẫn chưa khống chế hiệu quả. Việc nhập lậu này gây khó khăn cho tiêu thụ nộiđịa, ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ mía cho nông dân.

Việcnhập lậu hàng hóa sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp vào Việt Nam chủ yếudiễn ra ở các đường mòn, đường tắt bên ngoài khu vực cửa khẩu (nơi không có lựclượng hải quan, kiểm dịch hoạt động), tại đó lực lượng Biên phòng mỏng, khôngthể tuần tra kiểm soát 24/24h. Phương thức nhập lậu hàng hóa chủ yếu là thuêcác cá nhân vận chuyển theo hình thức nhỏ lẻ, sau đó thu gom tại các đầu mối vàđược vận chuyển bằng nhiều hình thức khác nhau chuyển sâu vào trong nội địa. Vìlợi nhuận trước mắt, hoạt động nhập lậu hàng hóa ngày càng có nhiều diễn biếnphức tạp, được tổ chức tinh vi như tổ chức lực lượng bảo kê, phân công giám sátcác lực lượng chức năng, thay đổi phương tiện vận chuyển, tổ chức người đểchống đối, ngăn các lực lượng chức năng, tổ chức cướp, tẩu tán hàng bị bắt giữ,gây ra rất nhiều khó khăn cho các lực lượng kiểm tra, kiểm soát.

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ tậptrung chỉ đạo tăng cường hoàn thiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và phối hợpvới các ngành chức năng thành lập nhiều đoàn công tác thanh tra, kiểm trachuyên ngành kiểm tra xử phạt các vi phạm hành chính, kiểm tra chấp hành cácquy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm và vật tưngành nông nghiệp. Tại tỉnh Lạng Sơn, cuối năm 2010 và năm 2011 sau khi triểnkhai thực hiện thí điểm xử lý hàng nhập lậu, các lực lượng chức năng đã tổ chứckiểm soát chặt chẽ, bắt giữ và xử lý số lượng lớn hàng gia cầm nhập lậu, cácđối tượng đã chuyển địa bàn hoạt động, năm 2012 lượng gia cầm nhập lậu bị bắtgiữ trên địa bàn Lạng Sơn đã giảm đáng kể.

2. Những khó khăn, tồn tại:

- Việcchậm kiện toàn hệ thống tổ chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và chậm banhành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra 2010, Luật xử lý vi phạmhành chính dẫn đến hoạt động của thanh tra chuyên ngành nông nghiệp nhất là ởđịa phương gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

- Việcbắt giữ, xử lý hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc đối với động vật và sảnphẩm động vật gặp nhiều khó khăn do quy trình thủ tục, kinh phí trong xử lýtiêu hủy và xử lý nuôi nhốt còn nhiều bất cập, gây khó khăn, phiền toái và gâytâm lý ngại bắt giữ xử lý cho các lực lượng chức năng.

- Việcchậm hoàn thiện các khu cách ly kiểm dịch động vật, kho chứa và tiêu hủy thuốcbảo vệ thực vật tại một số địa phương gây ra nhiều khó khăn cho công tác đấutranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của các đơn vị chức năng.

3. Kiến nghị giải pháp:

- Đềnghị rà soát, bổ sung hoàn thiện các chế tài xử phạt trong chống buôn lậu, hànggiả và gian lận thương mại.

- Tiếptục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/7/2012 củaThủ tướng Chính phủ. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chínhquyền địa phương không chỉ tại các tỉnh biên giới cửa khẩu mà cả các địa phươngnằm sâu trong nội địa để đấu tranh triệt phá các đầu nậu, các điểm tập kết thugom hàng nhập lậu nhằm ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, đặc biệt là đối với thuốcbảo vệ thực vật, động vật, sản phẩm động vật, gia cầm...

- Bốtrí kinh phí để xây dựng kho lưu chứa và tiêu hủy các loại thuốc Bảo vệ thựcvật bị thu giữ, khu cách ly kiểm dịch động vật và cơ sở giết mổ gia cầm tậptrung tại một số địa phương.

- Tăngcường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân và cáctổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấpchính quyền địa phương trong quản lý việc buôn bán, sử dụng sản phẩm hàng hóatrên địa bàn.

- Xemxét, đề xuất cơ chế về việc trích lại một phần tiền xử phạt vi phạm hành chínhtrong các lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp để phục vụ cho công tác chuyên môn,nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

Trênđây là báo cáo về tình hình và kiến nghị các giải pháp đấu tranh phòng chốngbuôn lậu qua biên giới và sản xuất buôn bán hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệpcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám