BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1392/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu chung

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Lâm sản Forprodex
(84/1 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 71/CV-LS ngày 04/4/2009 của Công ty cổphần Lâm sản Forprodex về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, mục III, Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 thì mức lương tối thiểu chung quy định tạiĐiều 1 Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ (là 540.000đồng/tháng) được dùng để tính mức lương, phụ cấp lương trong thang lương, bảnglương, phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế; tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác theoquy định của pháp luật lao động đối với các đối tượng quy định tại khoản 2, mụcI Thông tư này làm việc trong các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữuhạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước đang vận dụngthang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối vớicông ty nhà nước tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. Khi Chính phủ có quy định mới về mứclương tối thiểu chung thì tính theo quy định mới của Chính phủ (theo quy địnhtại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ thì từ ngày01/5/2009 mức lương tối thiểu chung áp dụng là 650.000 đồng/tháng).

Vì vậy, đối với Công ty cổ phần Lâm sản Forprodex đượcchuyển đổi từ công ty nhà nước đang vận dụng thang lương, bảng lương, chế độphụ cấp lương qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thì được áp dụng các quyđịnh nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Công ty biết vàthực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào