TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu than

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc của các doanh nghiệp và các đơn vị Hải quan địa phương trong việc thực hiện thủ tục nhập khẩu than theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ và công văn 2604/TCNL-CNT ngày 22/9/2016 của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 05/10/2016, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương có công văn số 2719/TCNL-CNT gửi Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc nhập khẩu than thay thế công văn số 2604/TCNL-CNT ngày 22/9/2016. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung tại công văn số 2719/TCNL-CNT dẫn trên của Bộ Công Thương và các văn bản pháp luật có liên quan để giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể./.

(Gửi kèm c.văn số 2719/TCNL-CNT ngày 22/9/2016 của Bộ Công Thương)


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải