BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp N.A.G.O.Y.A
(số 24-26, Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM)

Trả lời công văn số 01/2013/CVHQ ngày 28/02/2013 của Công tyTNHH thiết bị công nghiệp N.A.G.O.Y.A về áp mã số mặt hàng thiết bị trợ lực(dạng cánh tay robot), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại một mặt hàng phải căn cứ vào mô tả hàng hóa,tài liệu kỹ thuật, hình ảnh, kết quả giám định, thực tế hàng hóa,…. Do nội dungcông văn của Công ty không mô tả rõ cấu tạo cũng như cơ cấu hoạt động của sảnphẩm mà chỉ nêu công dụng và gửi kèm hình ảnh nên Tổng cục Hải quan không có cơsở trả lời mã số cụ thể. Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phânloại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Danh mục hànghóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính để phân loại. Trường hợp còn vướng mắc thì đề nghịCông ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến đăng ký thủ tục nhập khẩu đểđược hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thiết bị côngnghiệp N.A.G.O.Y.A được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng