BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/TCT-CNTT
V/v một số hướng dẫn về tra cứu thông tin hoá đơn trên trang thông tin điện tử nội bộ ngành Thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Tiếp theo công văn số 1233/TCT-CNTTngày 09/04/2011 của Tổng cục Thuế về việc triển khai ứng dụng Quản lý ấn chỉphiên bản 3.0 đáp ứng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủquy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPnêu trên; để thực hiện thống nhất, Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm một số nội dungcụ thể về hướng dẫn tra cứu thông tin hoá đơn trên trang thông tin điện từ vàthời hạn xử lý dữ liệu hoá đơn bán ấn chỉ, thông báo phát hành, hoá đơn tồn đến31/12/2010 trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ phiên bản 3.0 như sau:

1. Về hướng dẫn tra cứu hoá đơn trêntrang thông tin điện tử ngành Thuế (gọi tắt là website)

Công văn số 1233/TCT-CNTT ngày09/04/2011 hướng dẫn các Cơ quan Thuế tra cứu thông tin hoá đơn theo địa chỉwww.gdt.gov.vn(hoặc địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn). Tuy nhiên, trong thời gian đầu triểnkhai ứng dụng, dữ liệu về hoá đơn của các Cơ quan Thuế chưa ổn định nên tạmthời chưa đưa thông tin ra bên ngoài cho toàn xã hội tra cứu thông tin hoá đơn.Vì vậy, trước mắt, sau khi Cơ quan Thuế các cấp cập nhật dữ liệu vào ứng dụngQuản lý ấn chỉ phiên bản 3.0 (viết tắt là QLAC 3.0), Tổng cục Thuế sẽ đẩy dữliệu hoá đơn lên trang thông tin điện tử trong nội bộ ngành với địa chỉ www.tct.vn(hoặc địa chỉ Tracuuhoadon.tct.vn) để các Cơ quan thuế tra cứu và kiểm trathông tin trên website nội bộ đảm bảo thông tin đúng về hoá đơn trước khi đăngtải lên website trên internet.

Sau thời gian triển khai ứng dụngQLAC 3.0 và ứng dụng đã chạy ổn định, dự kiến đầu tháng 6/2011, Tổng cục Thuếsẽ triển khai trang website trên internet theo địa chỉ www.gdt.gov.vn(hoặc địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn) để toàn xã hội tra cứu thông tin hoáđơn.

Tổng cục sẽ ban hành qui chế xácđịnh trách nhiệm của các Cơ quan Thuế các cấp trong việc cập nhật dữ liệu hoáđơn vào ứng dụng QLAC và cung cấp thông tin hoá đơn trên website, đồng thời xácđịnh địa chỉ trả lời các vướng mắc của Người nộp thuế về thông tin hoá đơn.

2. Về thời hạn xử lý dữ liệu hoá đơnbán ấn chỉ năm 2011, Thông báo phát hành hoá đơn của tổ chức, cá nhân và bảngkê hoá đơn tồn đến 31/12/2010 mẫu số 3.12 ban hành kèm theo Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010:

Để thực hiện đảm bảo cung cấp thôngtin cho việc tra cứu hoá đơn nói trên được đầy đủ và kịp thời, Tổng cục Thuế đềnghị các Cơ quan Thuế thực hiện các công việc sau trước ngày 10/05/2011:

- Chuyển hoá đơn bán ấn chỉ năm 2011đã nhập vào ứng dụng QLAC phiên bản 2.0.2 vào ứng dụng QLAC 3.0 hoặc nhập hoáđơn bán ấn chỉ năm 2011 vào ứng dụng QLAC 3.0

- Chuyển Thông báo phát hành của tổchức, cá nhân đã nhập vào ứng dụng QLAC phiên bản 2.0.2 vào ứng dụng QLAC 3.0hoặc nhập Thông báo phát hành hoá đơn của tổ chức, cá nhân vào ứng dụng QLAC3.0

- Chuyển bảng kê tồn hoá đơn BK 01/AC (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153) theo hướng dẫn tại côngvăn số 99/TCT-TVQT ngày 7/01/2011 vào QLAC 3.0

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống nhất theo hướng dẫn trên.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cục Thuế phản ảnh kịpthời để Tổng cục Thuế nghiên cứu, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- ĐD VP TCT tại TP HCM;
- Ban chỉ đạo dự án QLHĐ;
- Lưu: VT, TVQT (AC), CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường