TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1393/TCT-DNK
V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng nhận bán đại lý

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tiền Giang-Sài Gòn
Đ/c: 35 Ấp Bắc, Phường 5, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Trả lời Công văn số 49/CV-TGSG ngày 07/3/2006 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tiền Giang – Sài Gòn v/v tính thuế VAT đối với hàng nhận bán đại lý, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Điều 9, Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: Căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào là số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ.

Tại Điểm 2, Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: Cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty nhận bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải kê khai, tính vào nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý. Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn bán hàng (hóa đơn thông thường).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Tiền Giang
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến