BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1394/BGTVT-KHĐT
V/v: Đề án phát triển KCN cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 1055/BKH-QLKKTngày 20/02/2009 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc "Xin ý kiến về Đề ánphát triển KCN Cảng biển Hải Hà".

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đề án phát triển khu công nghiệp- cảng biển Hải Hà đãđược Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 141/TTg-CN ngày 23/01/2008.Bộ Giao thông vận tải ủng hộ UBND tỉnh Quảng Ninh trong việc đề xuất một số cơchế, chính sách đặc thù áp dụng cho dự án.

2. Về những nội dung cụ thể của đề án liên quan đến lĩnh vựcGTVT

a. Về cảng biển Hải Hà:

Cảng biển Hải Hà hiện đang được cập nhật vào quy hoạch hệthống cảng biển Việt Nam. Điều kiện tự nhiên ở đây không thật thuận lợi choviệc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kết nốitới cảng. Do vậy, cần xác định đây là một cảng chuyên dụng lớn, phục vụ khucông nghiệp, khu kinh tế theo nhu cầu của nhà đầu tư và do các nhà đầu tư thựchiện, tự chịu trách nhiệm. Trong cảng chuyên dụng này sẽ có các bến hàng tổnghợp phục vụ cho nhu cầu của khu kinh tế, khu công nghiệp và vùng phụ cận.

b. Về giao thông đường bộ:

- Các dự án đường bộ (đường 4B, Mông Dương- Móng Cái) đượcđề xuất trong đề án đều nằm trong quy hoạch mạng đường bộ và đang được Bộ GTVTtriển khai. Riêng tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái đang trong giai đoạn lập dựán đầu tư.

- Các tuyến đường bộ nối khu công nghiệp tới đường quốc lộ,địa phương chủ trì đầu tư. Bộ Giao thông vận tải ủng hộ và đề nghị Tỉnh báo cáoThủ tướng Chính phủ để được hỗ trợ trực tiếp qua ngân sách địa phương.

c. Về giao thông đường sắt:

Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Namđến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạiquyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 chưa có quy hoạch các tuyến đường sắtđề xuất trong đề án. Đề nghị UBND Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quanphối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

d. Về giao thông hàng không:

Hiện Cảng hàng không Quảng Ninh đã có trong Quy hoạch pháttriển giao thông vận tải hàng không đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt, Bộ GTVT đang tổ chức lập quy hoạch cảng hàng không này, trên cơ sở kếtquả nghiên cứu lập quy hoạch sẽ xác định quy mô cụ thể phù hợp trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVT về Đề án phát triển khu côngnghiệp cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh để Bộ Kế hoạch và đầu tư tổng hợp, báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ