BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1394/TCHQ-KTTT
V/v Xoá nợ thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan Nghệ An

Trả lời công văn số 1493/TTr-HQNA ngày 02/12/2008 của Cục Hải quan Nghệ An về, việc xoá nợ thuế choCông ty Cổ phần XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An; Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại điểm 3 côngvăn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính về việc xoá nợ thuế và cáckhoản phải nộp NSNN thì: Đối với các Công ty nhà nước đã chuyển thành Công tycổ phần hoặc đã có biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định phêduyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần mà khoản nợ NSNN đã tính trong tổng nợphải trả khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì số nợ thuếvà các khoản phải nộp NSNN đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trả nêu trênkhông được giải quyết xoá nợ. Đề nghị Cục Hải quan Nghệ An đôn đốc Công ty nộpđủ thuế còn nợ vào NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ - XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng