BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1394 TCT/NV2
V/v giải đáp thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Kiểm Toán Việt Nam

Trả lời công văn số 138/VACO-HC ngày 7/04/2003 của Công ty Kiểm Toán Việt Nam (VACO) về việc nộp thuế TNCN đối với người nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Căn cứ mục II - Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính quy định: “Cá nhân nước ngoài vào Việt Nam làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động ký với tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc do các tổ chức cá nhân nước ngoài gửi đến làm việc tại Việt Nam được trả tiền lương, tiền công. Các đối tượng này có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân”.

Như vậy, trường hợp VACO thuê chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc, Công ty đã ký Hợp đồng lao động với chuyên gia và thực hiện đầy đủ các thủ tục về thuê chuyên gia thì khoản tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài do VACO chi trả phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Trường hợp Hãng kiểm toán Deloite Touche Tohmatsu (DTT) ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với VACO để thực hiện dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn có thu phí (ngoài tiền lương, tiền công trả cho chuyên gia) thì khoản tiền phí đó phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên. Các chuyên gia nước ngoài có thu nhập, là đối tượng cư trú tại Việt Nam phải nộp thuế thu nhập theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Kiểm Toán Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc