TNG CỤC THU
CỤC THU TPH CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13943/CT-TTHT
V/v hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Metal One (Việt Nam)Địa chỉ: Phòng 1606, tầng 16, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, quận 1Mã s thuế: 0310868798

Trả lời văn bản số CV/MOV/Tax/002/2015/11 ngày 20/11/2015 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

+ Tại Khoản1b, Điều 15 quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

“…

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo”;

+ Tại Khoản 2, Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày trong tháng 11/2015 do sơ suất khi lập hóa đơn chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty bị đè lên gần với tiêu thức “thuế suất GTGT” và “số tiền viết bằng chữ” của tờ hóa đơn, thì Công ty và khách hàng lập biên bản thu hồi hóa đơn để hủy và lập lại hóa đơn mới đúng quy định theo hướng dẫn tại Khoản2, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga