TNG CỤC THU
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13944/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP phát hành sách TP. HCM Đa chỉ: 60 - 62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCMMã số thuế: 0304132047

Trả lời văn bản số 2646/CV-PHS ngày 25/11/2015 của Công ty về sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Tại Tiết b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tàichính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chngười mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BT C của Bộ Tài chính.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, có nhận hóa đơn GTGT (đặt in) khi mua hàng hóa của Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng (tại Đà Nng), tại tiêu thức “mã số thuế” của người bán có in thừa số “1” ở cuối dãy số (các chỉ tiêu khác trên hóa đơn như: tên, địa chỉ, mã số thuế người mua, tiền hàng, tiền thuế GTGT... vẫn ghi đúng với hoạt động kinh tế phát sinh) và Cục Thuế TP. Đà Nẵngđã có văn bản hướng dẫn bên bán xử lý khắc phục (Công văn số 3854/CT-HCQTTVAC ngày 18/11/2015) nên các hóa đơn này Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT và hạch toán vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số
3;
- Lưu VT-TTHT.

- 3106-842244
(Nam-HĐCT-Fahấ)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga