BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1395/CHHVN-VT &DVHH
V/v: Thông báo đo lượng phóng xạ trong công-te-nơ và tàu biển xuất phát từ Nhật Bản

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế),
- Cục An toàn bức xạ hạt nhân (Bộ Khoa học Công nghệ),
- Các cảng vụ hàng hải,
- Các doanh nghiệp vận tải biển,
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam,
- Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam,
- Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam,
- Hiệp hội chủ hàng Việt Nam,
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam.

Ngày 09/05/2011, Bộ Giao thông vậntải có Công văn số 2614/BGTVT-HTQT thông báo Công hàm của Đại sứ quán Nhật bảnliên quan đến Hướng dẫn đo lượng phóng xạ trong công-te-nơ và tàu biển xuất pháttừ Nhật Bản sau sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 để cung cấp thôngtin cần thiết cho các cơ quan chức năng tại cảng nước ngoài (tài liệu gửi kèmtheo), về vấn đề này Cục Hàng hải Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Y tế dự phòng (BộY tế) và Cục An toàn bức xạ hạt nhân (Bộ Khoa học Công nghệ) sớm triển khai kế hoạchthiết lập lực lượng kiểm tra phóng xạ và hướng dẫn kiểm tra đối với tàu biển vàcông-te-nơ tại các cửa khẩu cảng biển.

2. Giao Cảng vụ Hàng hải chủ trì,phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế và các cơ quan, đơn vị hữu quantại cảng hướng dẫn chủ tàu, đại lý trong việc tiếp nhận và cung cấp thông tinliên quan đến giấy chứng nhận đo phóng xạ đối với tàu biển và công-te-nơ do BộĐất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản cấp.

2. Doanh nghiệp có tàu biển và công-te-nơhoạt động tại cảng của Nhật Bản lưu ý tham khảo thông tin liên quan đến khôngkhí và nước biển trong cảng được cán bộ phụ trách cảng biển sẽ đo phóng xạ vàcung cấp thông tin tại trang web: www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_001428.html.

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị cơquan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Cục QLCL, Bộ NNPTNT;
- Các Phòng: KHCN, AT, PC, VP;
- Tạp chí HHVN;
- Lưu VT&DVHH, VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Tiến