BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1395/LĐTBXH-TL
V/v: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho công trình thủy điện A.Vương

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty xây dựng Lũng Lô

Trả lời công văn số 609/CV ngày 17/4/2006 của Công ty xây dựng Lũng Lô về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trong các thang lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 và 205/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì mức lương của công nhân trực tiếp thi công hầm thuộc các công trình thủy điện đã tính cả yếu tố độc hại, nguy hiểm. Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm chỉ áp dụng đối với những công nhân, nhan viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh làm nghề, công việc nhóm I chuyển sang làm nghề, công việc nhóm II, III của cùng thang lương hoặc những người đang hưởng lương chức vụ hoặc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ có thời gian làm việc tại nơi công nhân, nhân viên làm nghề, công việc thuộc nhóm II, III của các thang lương hoặc nghề, công việc theo các bảng lương có yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định tại mục II Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nói trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Xây dựng Lũng Lô biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL/BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân