BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1395/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc tờ khai thất lạc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nhận hàng

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trả lời công văn số 166/HQTTH-NVngày 08/03/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc xử lý vướng mắc tờkhai thất lạc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nhận hàng, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Về việc được sao y bảnchính tờ khai nhập khẩu bị thất lạc đã hoàn thành thủ tục hải quan để nhận hàngvà làm thủ tục thanh khoản, hoàn thuế

Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quantỉnh Thừa Thiên-Huế nêu tại công văn số 166/HQTTH-NV dẫn trên; theo đó, việcsao tờ khai đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện theo hướng dẫntại công văn số 5353/BTC-TCHQ ngày 25/4/2011 của Bộ Tài chính.

2. Về xử phạt vi phạm hànhchính

- Theo quy định tại khoản 6, Điều 3Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì “Không xử lý vi phạm hành chính trongcác trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờhoặc vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làmmất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình”;

- Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008thì“Người thực hiện hành vi do sự kiện bất ngờ, tức là trong trường hợpkhông thể thấy trước hoặc không phải thấy trước hậu quả của hành vi đó” sẽkhông bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnhThừa Thiên-Huế kiểm tra rõ tình tiết vi phạm, đối chiếu với quy định về nhữngtrường hợp không xử phạt vi phạm hành chính nêu trên để giải quyết theo đúngquy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Thừa Thiên-Huế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (để phối hợp);
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh