BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 1395/TCT-CS
V/v: hóa đơn tự in.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Chi nhánh Kiên Giang của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 132/CV-KG-KT ngày 22/3/2011 của Chi nhánh Kiên Giang của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (sau gọi tắt là Vietinbank Chi nhánh Kiên Giang) về mẫu hóa đơn tự in (đặt in) theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Theo trình bày tại công văn của Vietinbank Chi nhánh Kiên Giang thì ngày 31/12/2010 Vietinbank Chi nhánh Kiên Giang có phát sinh nghiệp vụ chuyển nhượng TSCĐ, Chi nhánh đã sử dụng mẫu hóa đơn tự in - Phiếu thu dịch vụ kiêm hóa đơn (mẫu hóa đơn này đã được phát hành theo công văn số 10429/CT-QTTVAC ngày 24/6/2009 của Cục thuế TP. Hà Nội) để xuất hóa đơn thu tiền cho nghiệp vụ chuyển nhượng TSCĐ.
Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, công văn số 4853 TCT/AC ngày 25/12/2002 của Tổng cục Thuế:
Hoạt động chuyển nhượng tài sản cố định của Vietinbank Chi nhánh Kiên Giang ngày 31/12/2010 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Vietinbank - đã được Cục thuế TP. Hà Nội chấp thuận sử dụng hóa đơn tự in (đặt in) là “Phiếu thu dịch vụ kiêm hóa đơn” nếu trên “Phiếu thu tiền dịch vụ kiêm hóa đơn” có dòng thuế suất thuế GTGT và khi chuyển nhượng TSCĐ, Vietinbank Chi nhánh Kiên Giang đã phản ánh đầy đủ các nội dung về người bán, người mua và ghi rõ trên Phiếu thu tiền dịch vụ kiêm hóa đơn nội dung: giá bán TSCĐ chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế, tổng giá thanh toán thì việc sử dụng “Phiếu thu dịch vụ kiêm hóa đơn” nêu trên là phù hợp.
Tổng cục Thuế có ý kiến để Vietinbank Chi nhánh Kiên Giang biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục thuế tỉnh Kiên Giang;
- Vụ TTHT, TVQT;
- Lưu: VT, CS (03)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn