TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1395TCT/DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng mực viết và sáp màu

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thiên Long tại Nam Định
(Đ/c: 71 Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định)

Trả lời công văn số 01/03/05-TCKT ngày 21/3/2005 của Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thiên Long tại tỉnh Nam Định hỏi về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng mực viết và sáp màu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.5, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Luật giá trị gia tăng quy định: “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập là các loại mô hình, hình vẽ, thước kẻ, bảng, phấn, compa dùng để giảng dạy, học tập và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm”. Theo quy định này, chỉ những mặt hàng chuyên dùng cho học tập, giảng dạy mới thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Các mặt hàng vừa phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy nhưng cũng có thể sử dụng cho các mục đích khác không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Để thống nhất áp dụng thuế suất thuế GTGT theo tinh thần trên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê khai, áp dụng thuế suất thuế GTGT của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 hướng dẫn cụ thể thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Tại Danh mục này quy định sản phẩm: mực viết thuộc nhóm 3215.90.30 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%; sáp màu thuộc nhóm 3404 áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Nam Định
- Lưu: VP(HC), DNK(2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến