TỔNG CC THUẾ
CỤC THUẾ TP H
ÀNỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13958/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Vănphòng đại diện tại TP Hà Nội - Công ty Elof Hansson Singapo Pte Ltd
Địa chỉ: Tầng 2, số 285 Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0101770220

Trả lời công văn không số ngày 20/3/2015 và công vănkhông số ngày 26/3/2015 của Văn phòng đại diện tại TP Hà Nội - Công ty ElofHansson Singapo Pte Ltd hỏi về chính sách thuế đối với việc xin cấp hóa đơn lẻđể bán thanh lý xe ô tô, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 13 Chương II Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ quy định cấp hóa đơn do cơ quan thuế đặt in:

“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chứckhông phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinhhoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp,hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịuthuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giátrị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

- Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCAngày 04/04/2014 của Bộ Công An quy định về đăng ký xe, giấy tờ của xe

“1. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm mộttrong các giấy tờ sau đây:

a) Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng muabán theo quy định của pháp luật.

b) Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

c) Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tàichính.

d) Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lýxe theo quy định (đối với xe Công an); của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quânđội).

đ) Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặcChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viếtgọn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanhnghiệp kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe làtài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê.

e) Quyết định phân bổ, điều động xe của Bộ Côngan (xe được trang cấp) hoặc chứng từ mua bán (xe do các cơ quan, đơn vị tự mua sắm)đối với xe máy chuyên dùng phục vụ mục đích an ninh của Công an nhân dân.

g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải cócông chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theoquy định của pháp luật về chứng thực.

Trường hợp chủ xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhândân, Quân đội nhân dân hoặc cá nhân nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diệnngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xetheo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác thì phải có xác nhận của cơquan, tổ chức, đơn vị công tác”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Văn phòng đạidiện tại TP Hà Nội - Công ty Elof Hansson Singapo Pte Ltd đại diện tại TP HàNội không phải là doanh nghiệp, thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuếgiá trị gia tăng do đó cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

Việc sử dụng chứng từ để nộp thuế trước bạ và đăngký xe Văn phòng thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày04/04/2014 của Bộ Công An.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Văn phòng biết vàthực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNCN
- Phòng Pháp chế
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến