BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1396/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết khiếu nại cưỡng chế

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Các Cục hải quan tỉnh, thành phố

Theo qui định hiện hành thì các doanh nghiệp không nộp thuế, nộp phạt theo quyết định xử lý về thuế thì Cơ quan hải quan không cho phép làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu cho các lô hàng tiếp theo cho đến khi đối tượng đó nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt (qui định tại điểm 1d, mục I, phần B Thông tư số 172/1998/TT-BTC ).

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, phát sinh nhiều trường hợp nợ thuế bị cưỡng chế do nguyên nhân khách quan như: Doanh nghiệp đã nộp hết nợ thuế, nợ phạt nhưng do chứng từ chuyển tiền luân chuyển chậm nên hải quan địa phương chưa đủ cơ sở xoá cưỡng chế trên mạng thông tin cưỡng chế; nợ thuế của các lô hàng được xét miễn thuế, không thu thuế; Nợ thuế do nguyên nhân khách quan đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ, hàng đang bị giam giữ chờ xử lý...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3209/VPCP-KTTH ngày 19/7/1999 của Văn Phòng Chính Phủ và công văn số 4244TC/TCT ngày 26/8/1999 của Bộ Tài chính về việc chưa thực hiện cưỡng chế đối với hàng hoá nhập khẩu; Công văn số 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Chính phủ về việc áp dụng một số biện pháp cưỡng chế trong thi hành luật thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục đã có công văn hướng dẫn số 5082 TCHQ/KTTT ngày 11/9/1999, số 3585/TCHQ-KTTT ngày 2/8/2000 để hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Đồng thời, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh XNK, trong thời gian qua, Tổng Cục Hải quan có xem xét giải quyết tạm giải toả cưỡng chế cho một số những trường hợp nêu trên trong một thời gian nhất định để hải quan địa phương và doanh nghiệp đủ thời gian giải quyết nợ.

Tổng Cục Hải quan yêu cầu các Cục hải quan tỉnh thành phố trực tiếp xem xét tạm thời giả toả cưỡng chế trong các trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp có chứng từ gốc hoặc bản photocopy có xác nhận sao y bản chính do giám đốc ký chứng minh đã nộp đủ tiền thuế tiền phạt chậm nộp theo số liệu trên mạng cưỡng chế thì lãnh đạo Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin mở tờ khai XNK kiểm tra xem xét ra văn bản tạm thời giải toả cưỡng chế, cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá theo luật định. Đồng thời thông báo cho hải quan nơi quản lý theo dõi nợ thuế của doanh nghiệp được biết để kiểm tra đối chứng từ gốc, kịp thời xoá nợ trên mạng cưỡng chế. Nội dung này thay thế cho nội dung quy định tại điểm 2 công văn 2744/TCHQ-KTTT ngày 14/6/2000.

2. Trường hợp doanh nghiệp có công văn đề nghị tạm giải toả cưỡng chế nợ thuế, nợ phạt chậm nộp để được làm thủ tục XNK hàng hoá thì lãnh đạo Cục hải quan nơi quản lý theo dõi nợ thuế của doanh nghiệp kiểm tra tình hình nợ thuế, lý do nợ thuế đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành để xem xét ra văn bản tạm giải toả cưỡng chế cho từng trường hợp cụ thể trong thời gian nhất định.

Văn bản tạm giải toả cưỡng chế của lãnh đạo Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý nợ thuế là căn cứ để cục hải quan các tỉnh thành phố không thực hiện cưỡng chế, cho phép doanh nghiệp được mở tờ khai hàng hoá XNK theo quy định hiện hành.

Hiện tại, cơ sở để xem xét tạm thời không thực hiện cưỡng chế các doanh nghiệp nợ thuế theo quy định tại công văn số 3209/VPCP-KTTH ngày 19/7/1999; công văn số 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính số 4244 TC/TCT ngày 26/8/1999, công văn hướng dẫn Tổng Cục Hải quan số 5082TCHQ/KTTT ngày 11/9/1999, số 3585/TCHQ-KTTT ngày 2/8/2000; Quyết định 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp đề nghị doanh nghiệp vượt thẩm quyền, Cục trưởng Cục hải quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Tổng Cục Hải quan để trình lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, Tổng cục yêu cầu các đồng chí cục trưởng triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng thẩm quyền quy định, không đùn đầy công việc về Tổng cục, không gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp. Đồng chí Cục trưởng chịu trách nhiệm về triển khai thực hiện và kết quả giải quyết xử lý theo thẩm quyền của đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Tổng cục để có chỉ đạo hướng dẫn tiếp./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng