BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 1396/TCT-CS
V/v: phần mềm in hóa đơn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận;
- Công ty CP Phần mềm BRAVO.
(Địa chỉ: Tầng 7, số 7, ngõ 1160 đường Láng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/BRAVO-CV ngày 29/3/2011 của Công ty CP Phần mềm BRAVO và công văn số 1016/CT-HCAC ngày 01/4/2011 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn về phần mềm in hóa đơn và nhà cung cấp phần mềm in hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính không có quy định về việc: cơ quan thuế thẩm định phần mềm in hóa đơn và phần mềm kế toán có tính năng in hóa đơn.
2. Trong thời gian đầu, để khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng hình thức tự in hóa đơn trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chưa hiểu về phần mềm in hóa đơn, trên cơ sở cam kết của 4 doanh nghiệp về việc cung cấp miễn phí phần mềm để các doanh nghiệp khác sử dụng, Tổng cục Thuế đã giới thiệu để các doanh nghiệp có điều kiện lựa chọn. Để có cơ sở giới thiệu cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã giao các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế xem xét, đánh giá 4 phần mềm in hóa đơn/phần mềm kế toán có tính năng in hóa đơn được cung cấp miễn phí. Tổng cục Thuế đang tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ này đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đến hết ngày 30/4/2011.
Ngoài các sản phẩm Tổng cục Thuế giới thiệu, các tổ chức, cá nhân sản xuất phần mềm khác vẫn có thể tự giới thiệu phần mềm in hóa đơn của mình tới các doanh nghiệp có nhu cầu. doanh nghiệp sử dụng phần mềm có thể sử dụng các phần mềm khác, không chỉ các phần mềm của cơ quan thuế giới thiệu nếu đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC .
Tổ chức, cá nhân sản xuất phần mềm in hóa đơn hoặc phần mềm kế toán có tính năng in hóa đơn để bán phải căn cứ vào các quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC để thiết kế phần mềm in hóa đơn.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận và Công ty CP Phần mềm BRAVO được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC-TCT (2);
- Vụ TVQT, TTHT, Cục CNTT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (4)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn