VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1396/VPCP .V.III

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

ĐÍNH CHÍNH

Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Nội vụ (công văn số 572/BNV-CQĐP ngày 16 tháng 3 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ đồng ý đính chính lại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 14 quy định:

“Người đủ tuổi theo quy định của pháp luật được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử tại nơi mình cư trú, trừ những trường hợp thuộc quy định tại khoản 1 Điều 25 và Điều 31 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”

Nay xin đọc là:

“Ngời đủ tuổi theo quy định của pháp luật được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử tại nơi mình cư trú, trừ những trường hợp thuộc quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần