TNG CỤC THU
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13968/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH DV Cosmos (Việt Nam).
Địa chỉ: 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
MST: 0311945734

Trả lời văn bản số 04/2015 ngày 07/12/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

…”

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế vàsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày là đơn vị kinh doanh đại lý bán bảo hiểm, ngoài khoản hoa hồng được hưng khi cung cấp dịch vụ làm đại lý bán bảo hiểm Công ty còn được hưởng thêm một khoản tiền “hỗ trợ” 5% dựa trên doanh thu để trả chi phí cho nhân viên đi đến các tỉnh để giới thiệu và hướng dẫn các loại hình bảo hiểm cho khách hàng nhằm mở rộng thị trường thì khi nhận khoản tiền này. Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT theo thuế suất là 10%. Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng tiền nhận hỗ trợ nêu trênCông ty được kê khai, khấu trừ (nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ).

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT2;
-
P. PC;
-
Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga