BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1397/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận xây dựng, cải tạo nút giao Trị Yên tại Km 14+000 - QL50 huyện Cần Giuộc.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An

Bộ GTVT nhận được Công văn số 257/UBND-CN ngày 03/02/2009của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An về việc thoả thuận xây dựng nút giao Trị Yêntại Km14+000 - QL50 huyện Cần Giuộc và Công văn số 489/CĐBVN-GT ngày 18/02/2009của Cục Đường bộ Việt Nam trả lời đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An. Saukhi xem xét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợicho các phương tiện giao thông ra vào nút giao Trị Yên, Bộ GTVT đồng ý với đềnghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An tại Công văn số 257/UBND-CN ngày03/02/2009 về việc xây dựng, cải tạo nút giao Trị Yên hiện hữu tại Km 14+000 -Quốc lộ 50 huyện Cần Giuộc. Nút giao Trị Yên tại Km14+000 - QL50 đã có trongQuy hoạch các vị trí đấu nối vào quốc lộ trên địa phận tỉnh Long An tại Côngvăn số 283/UBND-CN ngày 06/02/2009. Kinh phí xây dựng, cải tạo nút giao Trị Yênlấy từ nguồn kinh phí an toàn giao thông của địa phương.

2. Trong quá trình xây dựng, cải tạo nút giao Trị Yên hiệnhữu, đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tư vấn,thi công liên quan cần tuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày05/11/2004 của Chính phủ về “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ”, và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham giagiao thông trên Quốc lộ 50.

3. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thiết kế kỹthuật, phương án tổ chức thi công nút giao Trị Yên; cấp giấy phép thi công và kiểmtra việc thực hiện xây dựng, cải tạo nút giao Trị Yên tại Km14+000 - Quốc lộ 50huyện Cần Giuộc theo đúng thoả thuận với Bộ GTVT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Long An;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT Long An;
- Khu QLĐB VII;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng