BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1398/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quyết toán hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3625/DKVN-XD ngày03/06/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn quyết toán hợp đồngEPC số 12085/HĐ-DKVN - hạng mục thiết kế, thi công xử lý nền Dự án đầu tư xây dựngcông trình nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 - tỉnh Sóc Trăng, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Việc thanh toán, quyết toán hp đồng thực hiện theo nội dung hợpđồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụngcho hợp đồng.

Theo nội dung công văn số 3625/DKVN-XD ngày 03/06/2015, Hợpđồng Tổng thầu EPC số 12085/H Đ-DKVNngày 28/12/2010 ký theo hình thức giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồngxác định trên cơ sở giá trị tổng dựtoán được Chủ đầu tư phê duyệt, trong đó có đơn giá cho công tác xử lý nền. Dohợp đồng chấm dứt trước thời hạn, các bên thống nhất xác định giá trị quyếttoán cho hạng mục xử lý nền như nêu tại công văn số 3625/DKVN-XD là phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Dầu khíViệt Nam thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh