TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1398/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH OfcoSourcing Việt Nam.
Địa chỉ: số 109 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2.
Mã số thuế: 0305273227.

Trả lời văn thư số 01/CV /2015 ngày 15/01/2015của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2.b Điều 9 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối vớihàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nướcngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộcdiện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mứcthuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hànghóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùngở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của phápluật.

...

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụcung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài ViệtNam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêudùng trong khu phi thuế quan...”;

2. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế0%:

...

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ vớitổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịchvụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; …”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài để cung cấp dịchvụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam (hàng hoá do tổ chứcnước ngoài mua của doanh nghiệp Việt nam) thì dịch vụ kiểm nghiệm, giám địnhhàng hóa xuất khẩu này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% (nếu đáp ứng đượccác điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2.b Điều9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- P.Kiểm tra số 2;
- Lưu: (HC,TTHT).
148-3339/2015 tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga