TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1398/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu bã sắn

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương mại và vậntải quốc tế Thái Bình Dương.
(Đ/c: Thuận Quang - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội)

Trả lời Đơn đề nghị hỗ trợ của ông Đỗ Hồng Ánh - Giám đốcCông ty TNHH MTV Thương mại và vận tải quốc tế Thái Bình Dương về việc hướng dẫnthủ tục nhập khẩu bã sắn từ Lào về Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi thì: Thức ăn chăn nuôi lànhững sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua chế biến, bảoquản, bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợphoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi,premix, hoạt chất và chất mang;

Hiện nay, việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi thực hiện theoquy định tại Điều 11 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP dẫn trên và Điều 6 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quy định chi tiết một số điềucủa Nghị định số 08/2010/NĐ-CP theo đó:

- Đối với thức ăn chăn nuôi đã có trong Danh mục thức ănchăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân làmthủ tục tại cơ quan hải quan và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Chương IIIThông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT.

- Đối với thức ăn chăn nuôi chưa có trong Danh mục thức ănchăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, khi nhập khẩu phải có công nhận chấtlượng của Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi và thực hiện kiểm tra chất lượngtheo Chương III Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT.

Tuy nhiên, để biết mặt hàng bã sắn mà Công ty dự kiến nhậpkhẩu có phải là thức ăn chăn nuôi theo quy định của Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNThay không, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lờiđể Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Ngô Minh Hải