BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 1398/TCT-CS
V/v: trả lời CS thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và xây dựng Nam Triệu
Trả lời công văn số 161/CV-TCKT ngày 23/3/2011 của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và xây dựng Nam Triệu về chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm 2.14, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính đã quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể:
“2.14. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay”.
Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và xây dựng Nam Triệu biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC - TCT (2b);
- Cục thuế TP.Hải Phòng;
- Lưu: VT, PC, CS (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường