BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1399/LĐTBXH-TL
V/v: Chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1371/VPCP-VX ngày 15 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5034/BTC-PC ngày 14 tháng 4 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

1/ Áp dụng phụ cấp thu hút mức 50% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút nêu trên được sử dụng trong dự toán ngân sách được giao hàng năm của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

2/ Cách tính và chi trả chế độ phụ cấp nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

Đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng