BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1399/TCHQ-KTTT
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Khuôn chính xác Minh Đạt
(Quốc lộ 1A, ấp 1, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An)

Trả lời công văn số01/12/2008VBMD của Công ty TNHH Khuôn chính xác Minh Đạt V/v hoàn thuế giá trịgia tăng (GTGT) đối với hàng hoá nhập khẩu đã tái xuất, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT; Nghị địnhsố 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ; Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT, thì: khi nhậpkhẩu hàng hoá, nếu doanh nghiệp đăng ký tờ khai theo loại hình tạm nhập táixuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nếu doanh nghiệp đăng kýtờ khai theo loại hình phi mậu dịch và đã nộp thuế thì kê khai khấu trừthuế đầu vào theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ đầuvào và đã thực tái xuất khẩu thì được hoàn lại thuế GTGT đã nộp ở khâu nhậpkhẩu.

Cơ quan Hải quan xác nhận sốtiền thuế GTGT nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả theo quy định. Việcxác nhận thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5.3, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty TNHH Khuôn chính xác Minh Đạt được biết và liên hệ trực tiếp với cơquan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan thuế địaphương để được xem xét giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn