BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13TCT/CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 22510/CT-VX ngày 25/11/2002 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục I phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có luỹ kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra được hoàn thuế” và tại điểm 4, mục III, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 có hướng dẫn: “Các đối tượng được hoàn thuế khi lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế phải kê khai đúng, trung thực các số liệu kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai. Mọi trường hợp sai sót nếu kiểm tra, phát hiện đều bị xử lý truy thu về thuế. Tuỳ theo nguyên nhân và mức độ vi phạm còn bị phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Pháp luật”.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong 3 tháng liên tục trở lên có luỹ kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra thì sẽ được xét hoàn thuế. Trường hợp đơn vị xin hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu do bán hàng nhập khẩu thấp hơn giá thị trường mà giá tình thuế đầu vào hải quan áp dụng phù hợp với giá thị trường thi Cục thuế phải kiểm tra trước khi hoàn thuế. Trường hợp nếu phát hiện đơn vị kê khai không phù hợp với giá bán ghi trên hoá đơn giao cho người mua hàng thì bị xử lý truy thu về thuế. Tuỳ theo nguyên nhân và mức độ vi phạm còn bị phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc