KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/ KBKT
V/v xác nhận số thuế nộp NSNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng Tổng cục Hải quan
- Chi Cục Hải Quan Cảng Sài Gòn khu vực 1.

Theo thông báo thuế số 26616/TBT của Chi Cục Hải Quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 ngày 11/9/2002 V/v nộp thuế cho lô hàng nhập khẩu của HTX sản xuất kinh doanh thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Long, số tiền là 4.447.511 đồng (Bốn triệu bốn trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm mười một đồng).

Ngày 27/9/2002 đơn vị HTX SXKD thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Long đã lập giấy nộp tiền bằng chuyển khoản trích từ tài khoản: 710A,00487 tại Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long số tiền: 4.447.511 đồng để nộp vào TK: 741. 01.00. 00581 của Chi cục Hải quan Cảng Sài gòn khu vực 1 mở tại KBNN Tp HCM, qua việc thanh toán bù trừ giữa Ngân hàng Công thương và KBNN Vĩnh Long (27/9/2002).

Trong quá trình hạch toán nghiệp vụ, cán bộ KBNN Vĩnh Long đã hạch toán nhầm vào khoản (thu ngân sách của Vĩnh Long” và trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 2002 bộ phận nghiệp vụ đã phát hiện đây là khoản thu của ngân sách Trung ương nên đã hạch toán điều chỉnh từ Ngân sách địa phương sang Ngân sách Trung ương (ngày 110/3/2003), do đó số tiền 4.447. 511 đ chưa được phản ánh vào TK: 741. 01. 00. 00581 của Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1.

Qua sự việc trên, KBNN Vĩnh Long kính đề nghị Văn phòng Tổng cục Hải quan xem xét tính số tiền nộp thuế 4.447.511 đ của đơn vị HTX SXKD thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Long (năm 2002) vào chỉ tiêu cho Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1.

Rất mong được sự nhiệt tình giúp đỡ của Văn phòng Tổng cục Hải quan.

GIÁM ĐỐC KBNN VĨNH LONG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Điệp