UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/UBND-VX
V/v giải quyết vấn đề người lang thang, ăn xin, tâm thần

Thành phố Cao Lãnh, ngày 22 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa - Thông tin;
- Công an Tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trong những năm qua, các ngành,các cấp đã có sự chủ động và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chămlo, nuôi dưỡng đối tượng là những người lang thang, ăn xin, tâm thần trên địabàn Tỉnh về với gia đình, tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng tậptrung, khu điều trị tâm thần của bệnh viện, từ đó đã giúp cho họ có được sựchăm sóc của gia đình, người thân và cộng đồng xã hội, đồng thời làm cho đô thịvăn minh, lịch sự, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, thời gian gần đây cáchoạt động thu gom, đưa đối tượng về với gia đình hoặc đưa vào Trung tâm Bảo trợxã hội chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, chỉ một vài đơn vịhuyện, thị xã, thành phố thực hiện đơn lẻ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộgiữa các ban, ngành, đoàn thể và địa phương với nhau, dẫn đến tình trạng đối tượngăn xin, lang thang, tâm thần xuất hiện trở lại. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc giảiquyết tốt tình trạng người ăn xin, tâm thần, lang thang trên địa bàn Tỉnh, tạonét văn minh cho đô thị và nơi đông dân cư trong các ngày lễ, nhất là trong dịpTết Nguyên đán Mậu Tý sắp tới, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các ngành, các cấpthực hiện tốt nhiệm vụ sau:

1. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố phân loại đối tượng: để đưa vềđoàn tụ với gia đình, vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội, điều trị tâm thần ở bệnhviện... Phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các đốitượng là người trong Tỉnh hiện đang lang thang, xin ăn, tâm thần ngoài tỉnh trởvề nơi cư trú; trợ cấp các đối tượng thuộc diện nuôi dưỡng tại cộng đồng, nuôidưỡng tập trung; từ nguồn chi bảo đảm xã hội hàng năm.

2. Sở Y tế phối hợp với Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan xác định đối tượnglà người tâm thần đang sống lang thang, tổ chức đưa vào các khu điều trị tâm thầncủa bệnh viện trong Tỉnh.

3. Công an Tỉnhchỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thựchiện tốt công tác thu gom đối tượng lang thang trên từng địa bàn; phối hợp cùngvới các ngành liên quan ở mỗi cấp, tổ chức việc đưa đối tượng (cả trong tỉnh,ngoài tỉnh) về địa phương, gia đình, hoặc các trung tâm Bảo trợ xã hội, khu điềutrị bệnh tâm thần của bệnh viện.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý đốitượng lang thang, xin ăn, tâm thần có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địabàn mình; phối hợp với các ngành, các cấp và địa phương khác để đưa đối tượng(cả trong tỉnh và ngoài tỉnh) về với gia đình, người thân, hoặc đưa vào cácTrung tâm Bảo trợ xã hội, các khu điều trị tâm thần của bệnh viện. Hàng năm đưatiêu chí xét xã, phường, thị trấn, khóm, ấp đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoákhông có người lang thang, ăn xin.

5. Sở Văn hoá Thông tin, ĐàiPhát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp bằng các phương tiện truyềnthông đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên đề, chuyênmục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, của gia đình và dòng họ về ý thứctrách nhiệm giúp đỡ, đùm bọc không để người thân đi lang thang ngoài đường phố,nơi đông dân cư.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành,các cấp chính quyền thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ cho người lang thang,xin ăn, tâm thần trở về quê cùng với gia đình.

Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ đạo này./.

Nơi nhận:
- Như trên
-TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT.NCVX.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân