BỘ XÂY DỰNG
--------------------
Số 14/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2012
Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 10/DA2 -BQL ngày 3/1/2012 của Ban quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định theo định mức tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của từng gói thầu xây dựng được duyệt.
Ban quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh